Parish Council

 

2019 Parish Council

Stephanie Alexandres

Dimitri Alexiou

Thomas Anagnostopoulos

Dimitri Chronopoulos

Abel Gaitan

Brian Leiterman

Terry Meister

Nick Theodorou

 

2019 Parish Council Officers

President - Nick Theodorou

Vice President - Dimitri Chronopoulos

Secretary - Abel Gaitan

Treasure - Brian Leiterman